Положення про форму захисту власників садиб сільського зеленого туризму - членів Спілки СЗТ України

 

Проект

З А Т В Е РД Ж Е НО
Правління ГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні»
протокол № ___ від «__» ______ 2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про форму захисту власників садиб сільського зеленого туризму - членів Спілки СЗТ України

І. Загальні положення

1. Правовий відділ Громадської організації «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні» (далі «Правовий відділ») створюється з метою реального забезпечення соціальних прав і гарантій членів Громадської організації «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні» (далі «Спілка»), роз’яснення ролі і завдань Спілки в сучасних умовах щодо правового захисту її членів; і містить вимоги щодо організації роботи цього відділу з урахуванням обов’язків, прав і повноважень передбачених цим положенням, а також форму захисту власників садиб сільського зеленого туризму – членів Спілки.

2. Склад Правового відділу затверджується правлінням Спілки з числа її членів у складі відповідального члена правління (куратора) та керівників відповідних напрямків супроводження.

3. Кількісний склад Правового відділу затверджується правлінням Спілки. Інші питання структури Правового відділу вирішуються самим відділом.

4. Правовий відділ в своїй діяльності керується законодавством України, Статутом Спілки, рішеннями Загальних зборів та правління, цим Положенням.

5. Правовий відділ підзвітний та підконтрольний правлінню Спілки.

6. Правовий відділ взаємодіє з іншими відділами, створеними рішенням правління Спілки.

ІІ. Повноваження та зміст роботи Правового відділу Спілки

Правовий відділ:

1. Проводить роботу серед членів Спілки з роз’яснення ролі та завдань Спілки в сучасних умовах щодо правового захисту її членів.

2. Сприяє Спілці в здійсненні статутних завдань і повноважень.

3. Спільно з іншими постійними відділами бере участь у підготовці й проведенні Загальних зборів та правління Спілки.

4. Організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів членами Спілки.

5. Забезпечує доступ до інформування члена Спілки про його права і свободи, порядок їх реалізації та відновлення у разі їх порушення, а також порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

6.  Забезпечує правильне застосування в Спілці нормативно-правових актів та інших документів, подає Голові Спілки пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю Спілки та її членів.

7.  Бере участь у розробленні проектів наказів та інших внутрішніх документів з питань діяльності Спілки.

8. Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів (контрактів).

9. Бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Спілки та її членів у разі порушення їх законних прав чи інтересів.

10.  Організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів.

11.  Надає правову допомогу членам Спілки, які потребують соціального захисту.

12.  Збирає та аналізує інформацію щодо узагальнення законодавства та забезпечує доступ до неї власників садиб – членів Спілки.

13.  Організовує і проводить роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань членів Спілки, роз’яснює практику застосування законодавства, надає консультації з правових питань.

14.  Надає правову допомогу в процесі створення кластерів, освоєння та впровадження сільського зеленого туризму, розміщення споживачів відповідних послуг, а також у здійсненні заходів щодо поліпшення якості продукції, робіт, послуг.

15.  Відповідно до цього Положення забезпечує членам Спілки на безоплатній основі:
1) надання правової інформації;
2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
3) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

16.Безпосередній контакт здійснюється через пряму «Гарячу телефонну лінію» на сайті Спілки. 

ІІІ. Порядок надання правової допомоги та форми захисту членів Спілки

1. У разі звернення члена Спілки про надання одного з видів правової допомоги до Правового відділу або на «Гарячу телефонну лінію», Правовий відділ зобов'язаний протягом десяти днів з дня надходження звернення прийняти рішення щодо надання правової допомоги. 

2. Отримати правову допомогу член Спілки може дистанційно на офіційному сайті Спілки через «Гарячу телефонну лінію»  або «Запитай у нашого менеджера».

3. Кожен член Спілки, який отримав сертифікат члена Спілки, сертифікат категоризації садиби «Українська гостинна садиба» про чинність яких підтверджено у реєстрі членів Спілки, має право отримати логотип «Під захистом Спілки СЗТ України» та розмістити його на власній присадибній території.

4. Правила використання логотипу «Під захистом Спілки СЗТ України» передбачені Положенням про використання логотипу та сертифікатів категоризації садиб Всеукраїнської громадської організації «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні».

IV. «Гаряча телефонна лінія»  інформаційна підтримка та правовий захист господаря садиби-члена Спілки СЗТ України.

1.Режим роботи: понеділок- п’ятниця, з 10-00 до 19-00

2.Теми консультацій:

1)Захист конституційних прав і свобод  при взаємодії з представниками місцевої владою,  державними контролюючими  та правоохоронними  органами.

2)Отримання консультацій з питань:

  • Порядку ведення обліку та звітності перед фіскальними органами господаря садиби, якій не є підприємцем.
  • Порядок отримання дозвільних документів на помешкання та ведення підприємницької діяльності;

Для господарів садиб – суб’єктів підприємницької діяльності (СПД):

  • Реєстрація і ліквідація  СПД;
  • Договірні відносини;
  • Облік та звітність;
  • Оподаткування (Єдиний податок та загальна система оподаткування );
  • Питання оптимізації бізнесу;
  • Трудові відносини з найнятими працівниками (прийом, порядок оформлення, оподаткування, звільнення, звітність);
  • Перевірки.. особливості у 2018 році;
  • Новини законодавства….

 

 

Наш менеджер проконсультує
ava
Менеджер
Iryna
+38 097 314-75-07

Вгору